Όροι Συμμετοχής σε Διαγωνισμό

1. Η εταιρεία με την επωνυμία “Edits & Mags Μονοπρόσωπη Ιδιωτική κεφαλαιουχική Εταιρεία” η οποία εδρεύει στην Ηλιούπολη, επί της Λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου αρ.141 (καλούμενη εφεξής η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ή η «Διοργανώτρια»), διοργανώνει διαγωνισμούς (καλούμενο εφεξής έκαστος εξ αυτών ο «Διαγωνισμός») ο οποίος επικοινωνείται μέσω των εντύπων που κυκλοφορεί, με τους ακόλουθους γενικούς όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»).

2. Η Διάρκεια έκαστου Διαγωνισμού περιγράφεται με δημόσια καταχώριση επί του εντύπου και στους επιμέρους όρους συμμετοχής στο Έντυπο.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους. Για την συμμετοχή ανηλίκων απαιτείται η συναίνεση του ασκούντος την γονική μέριμνα, η οποία μπορεί να ζητηθεί οποτεδήποτε κατά την διάρκεια του διαγωνισμού μέχρι και το στάδιο παράδοσης του Επάθλου.

4. Από την κλήρωση εξαιρούνται οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας καθώς και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού και οι σύζυγοί τους όπως επίσης και οι υπάλληλοι του εκάστοτε Δωροθέτη και οι συγγενείς τους α΄και β΄βαθμού και οι σύζυγοί αυτών.

5. Διευκρινίζεται ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που προωθούν τους Διαγωνισμούς δεν σχετίζονται, διαχειρίζονται, προωθούν ή ενισχύουν έκαστο Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο και δεν σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία ούτε αποτελούν συνεργάτη ή συνδιοργανωτή του Διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να τηρούν τους Όρους Χρήσεως του εκάστοτε κοινωνικού δικτύου, ρητά απαλλασσόμενης της Εταιρείας από κάθε ευθύνη σε περίπτωση παράβασης των όρων χρήσεως αυτών ή σε περίπτωση αδικοπρακτικών ή παράνομων συμπεριφορών των συμμετεχόντων.

6. Για τη συμμετοχή, δεν απαιτείται αγορά προϊόντος ή έτερη οικονομική επιβάρυνση πλην της αγοράς του εντύπου στο οποίο περιλαμβάνονται τα κουπόνια συμμετοχής. Για να συμμετάσχει κάποιος θα πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες που περιγράφονται στο έντυπο, αναφορικά με την αποστολή κουπονιών ή την αποστολή ζωγραφιάς ή έτερου στοιχείου, το οποίο δεν συνεπάγεται αγορά προϊόντος.

7. Ο αριθμός των νικητών έκαστου Διαγωνισμού γνωστοποιείται στην καταχώριση προβολής του Διαγωνισμού. Από κάθε κλήρωση θα προκύψουν και ισάριθμοι επιλαχόντες.

8. Η ανάδειξη των νικητών λαμβάνει χώρα μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης με την μέθοδο RANDOM διενεργούμενη από ειδικό τεχνικό υπολογιστών με την εφαρμογή του αντίστοιχου λογισμικού. Η κλήρωση πραγματοποιείται πάντα είτε στα γραφεία της Διοργανώτριας είτε στον τόπο εγκατάστασης του αρμόδιου Τεχνικού σε περίπτωση τηλεργασίας λόγω των ειδικότερων συνθηκών που επικρατούν στην χώρα και των μέτρων προστασίας κατά της εξάπλωσης του Covid-19. Ο χώρος και η ημεροχρονολογία και ώρα διεξαγωγής των κληρώσεων θα γνωστοποιείται στο κοινό με ανακοίνωση στο έντυπου που προβάλλεται ο διαγωνισμός. Οποιοσδήποτε συμμετέχων επιθυμεί την θέαση της κληρώσεως είτε αυτή πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας είτε μέσω διαδικτύου, μπορεί να ενημερώσει τηλεφωνικά ή μέσω email την Διοργανώτρια στα στοιχεία επικοινωνίας [email protected] ή τηλεφωνικά στο 210-6871101, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι υπάρχει διαθεσιμότητα του χώρου για την προσέλευση ή να του δοθούν οδηγίες ώστε να συνδεθεί μέσω τεχνικών εφαρμογών και να παρακολουθήσει ζωντανά την διεξαγωγή της κλήρωσης (skype, viber ή και με άλλη εφαρμογή). Όλοι οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα παρουσίας (με φυσικό ή ηλεκτρονικό τρόπο) κατά την διάρκεια διεξαγωγής της κλήρωσης.

9. Τα αποτελέσματα έκαστης κληρώσεως θα ανακοινώνονται την επομένη της ανάδειξης των νικητών από κλήρωση, με κάρτα ανάδειξης αποτελεσμάτων που θα δημοσιεύεται μέσω της ιστοσελίδας Magbox ή και μέσω της σελίδας που αυτή διατηρεί στα κοινωνικά δίκτυα Facebook/Instagram μη αποκλειόμενων και έτερων μεθόδων δημοσίευσης.

10. Έκαστος νικητής κερδίζει το δώρο που κάθε φορά θα γνωστοποιείται στην ανακοίνωση προβολής του διαγωνισμού και σε κάθε επικοινωνία του διαγωνισμού. Έκαστο δώρο είναι απολύτως προσωπικό, δε μεταβιβάζεται, δεν εξαργυρώνεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα. Η άρνηση παραλαβής του δώρου και η άκυρη ή η ακυρώσιμη συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγονται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του δώρου. Οι νικητές θα παραλάβουν το δώρο σύμφωνα με τα ανωτέρω και δεν έχουν δικαίωμα να ζητήσουν αντικατάσταση με άλλο δώρο ακόμη και ίσης ή χαμηλότερης αξίας.

11. Οι κατά την παραπάνω διαδικασία νικητές θα παραλαμβάνουν τα δώρα τους είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) επιλογής της Διοργανώτριας με δαπάνες του νικητή ή με παραλαβή από τα γραφεία της Διοργανώτριας στην Ηλιούπολη σε ώρα που θα καθορισθεί κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το νικητή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή είναι η επίδειξη δελτίου ταυτότητας του νικητή κατά την ημεροχρονολογία παραλαβής προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα στοιχεία του. Σε περίπτωση που η εταιρεία αποστολής δεν καταφέρει να εντοπίσει τον νικητή μετά από 2 προσπάθειες, το δώρο θα επιστραφεί στα γραφεία της Διοργανώτρια και η Διοργανώτρια μετά την πάροδο δύο ημερών, θα επικοινωνήσει με τον επιλαχόντα (αντιστοίχως κατά σειρά ανάδειξης) και θα του παραδώσει το δώρο (που αντιστοιχεί στην σειρά αναδείξεώς του) με τους αυτούς όρους παράδοσης. Ο νικητής δεν έχει δικαίωμα μετά την άπρακτη προσπάθεια εντοπισμού του στην δηλωθείσα από αυτόν διεύθυνση και εάν δεν επικοινωνήσει εντός δύο ημερών με την εταιρεία, να ζητήσει την παράδοση του δώρου.

12. Η συμμετοχή κάθε προσώπου σε έκαστο διαγωνισμό συνιστά και εκ μέρους του ανεπιφύλακτη συναίνεση στην χρήση ευαίσθητων ή μη, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την καταχώρηση τους αποκλειστικά για τους σκοπούς του διαγωνισμού, από την Διοργανώτρια. Υπεύθυνος επεξεργασίας του αρχείου είναι η Διοργανώτρια, ενώ παράλληλα τα παραπάνω δεδομένα συγκεντρώνονται σε μία βάση δεδομένων (database) που θα τηρεί η διοργανώτρια και η συνεργαζόμενη με αυτήν – για τους σκοπούς συλλογής των στοιχείων και πραγματοποίησης της κλήρωσης- εκάστοτε συνεργαζόμενη εταιρεία και η οποία (database) θα διαγραφεί μετά την ανακήρυξη των αποτελεσμάτων σύμφωνα με τα κατωτέρω.
Σκοπός δημιουργίας του αρχείου είναι η ανάδειξη των νικητών του παραπάνω διαγωνισμού και τα στοιχεία όλων των συμμετεχόντων με την επιφύλαξη των στοιχείων των νικητών θα διαγράφονται αμέσως μετά το πέρας του διαγωνισμού. Τα στοιχεία μετά την πάροδο της ως άνω περιόδου θα διαγράφονται με εξαίρεση τα στοιχεία των προσώπων που δηλώνουν στην εταιρεία με την αποδοχή της συγκεκριμένης επιλογής, ότι επιθυμούν να λαμβάνουν γνώση των προωθητικών ενεργειών της Διοργανώτριας ή και των συνεργαζόμενων με αυτήν εταιρείών (Newsletters). Σε αυτή και μόνο την περίπτωση, κατ΄εξαίρεση τα στοιχεία των συγκεκριμένων προσώπων θα παραμένουν σε βάση δεδομένων για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων στους συμμετέχοντες στα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή και τηλεφώνου, χωρίς καμία δική τους οικονομική επιβάρυνση. Τα στοιχεία μόνο των νικητών και των επιλαχόντων θα παραμείνουν στην βάση δεδομένων της Διοργανώτριας και της εταιρείας αποστολής του δώρου για διάστημα τριών (3) μηνών μετά το πέρας του διαγωνισμού προς το σκοπό υλοποίησης του διαγωνισμού και οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι συναινούν στην συγκεκριμένη επεξεργασία καθόσον είναι απαραίτητη για την διεξαγωγή του διαγωνισμού.

Τα πρόσωπα των οποίων τα στοιχεία θα ενταχθούν στο αρχείο, είτε μόνο στο πλαίσιο του διαγωνισμού είτε και για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων, έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό και διόρθωσης των στοιχείων τους και αντίρρησης, καθώς και αίτησης διαγραφής τους αναφορικά με τα δεδομένα που τα αφορούν, οποτεδήποτε με απλή ηλεκτρονική επιστολή προς την ηλεκτρονική διεύθυνση[email protected] ή με φάξ στο 210-6871001 ή με έγγραφη επιστολή στην διεύθυνση της Διοργανώτριας.
Η Διοργανώτρια θα λάβει όλα τα απαιτούμενα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την συμμόρφωσή της με τις κείμενες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις και σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και τον εφαρμοστικό Νόμο 4624/2019 για την προστασία των δεδομένων των συμμετεχόντων. Τα στοιχεία που θα καταχωρηθούν δεν μεταβιβάζονται σε τρίτα πρόσωπα πλην των ανωτέρω αναφερόμενων, δεν μεταβιβάζονται εκτός Ελλάδος και δεν αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας ή αποθήκευσης για άσχετους σκοπούς. Όλοι όσοι συνεργάζονται με την Διοργανώτρια εταιρεία αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων αποκλειστικά για τους σκοπούς του διαγωνισμού έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Διοργανώτρια να τηρούν εχεμύθεια, • να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την άδεια της Εταιρείας, να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό GDPR και να διαγράφουν το σύνολο των στοιχείων μετά την ανάδειξη του νικητή και την πάροδο της ως άνω τρίμηνης προθεσμίας.

13. Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει έκαστο διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους του, να συντομεύσει ή να παρατείνει την διάρκειά του, να αλλάξει το προσφερόμενο δώρο κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας, με πρότερη γνωστοποίηση της αλλαγής είτε μέσω της ιστοσελίδας της είτε μέσω των εντύπων είτε με άλλο δημόσιο τρόπο, κατά την απόλυτη κρίση της. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της διοργανώτριας εταιρείας και των συνεργαζομένων με αυτήν εταιρειών.

14. Η συμμετοχή στην παρούσα ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη σε περίπτωση δήλωσης άσχετων με το συμμετέχοντα στοιχείων ή χρήσης διαδικτύου τρίτου προσώπου και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη σε περίπτωση χρήσης του διαδικτύου από ανήλικο, δίχως την ρητή συναίνεση του γονέα – κηδεμόνα του. Σε περίπτωση δε, που αναδειχθεί νικητής ο οποίος είναι κάτω των 18 ετών, η Διοργανώτρια δύναται να ζητήσει οποτεδήποτε την ρητή έγγραφη συναίνεση των γονέων του, για την συμμετοχή του στον διαγωνισμό, ενώ αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ανάληψη του δώρου είναι αμφότεροι οι γονείς του. Η Διοργανώτρια και οι συνεργάτες της Διοργανώτριας δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο ή την υποβοήθηση στην συμμετοχή στον διαγωνισμό. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο έκαστου διαγωνισμού για την αποδοχή των όρων συμμετοχής επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, δεν ευθύνονται για οπoιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

15. Η ευθύνη της Διοργανώτρια περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του προγραμματισμένου δώρου.

16. Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου Συμμετέχοντος κριθεί (ακόμη και βάσει ενδείξεων) από την Διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική τότε οι εταιρίες έχουν το δικαίωμα να τον αποκλείσουν τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το δώρο. Η Διοργανώτρια εταιρεία καθορίζει τους όρους ανάδειξης (πάντα με τη μέθοδο random) των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού και για τους τελικούς νικητές τηρούσα την διαδικασία και τους όρους του παρόντος με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται, μη υπεχούσης οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων.

17. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στην Διοργανώτρια Εταιρεία για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του αλλά και αποσπασμάτων (ενδεικτικά φωτογραφιών ) εκ της χρήσης του δώρου μέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως για απεριόριστο χρονικό διάστημα κατά την διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας.
Οι συμμετέχοντες ρητώς αποδέχονται και συναινούν όπως τα στοιχεία τους, σε περίπτωση ανάδειξής τους ως νικητών, δημοσιευθούν μέσω του τηλεοπτικού σταθμού Διοργανώτρια και όσων σταθμών τελούν σε δικτύωση ή αναμεταδίδουν τον σταθμό Διοργανώτρια. Η Διοργανώτρια εταιρεία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση του επάθλου για προωθητικούς σκοπούς και να ανακοινώσει δια του τύπου ή μέσω του διαδικτύου ή σε τηλεοπτικές εκπομπές τα ονοματεπώνυμα των νικητών του διαγωνισμού ενώ η συμμετοχή καθενός στον παρόντα διαγωνισμό ενέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση.
Εκ των στοιχείων των νικητών θα δημοσιευθεί το μικρό του όνομα ή το επώνυμο ή μέρος αυτού ή μέρος του τηλεφωνικού τους αριθμού ή της περιοχής κατοικίας τους ή συνδυασμός των ανωτέρω κατά την ανέλεγκτη κρίση της Διοργανώτριας και οι συμμετέχοντες συναινούν στην σχετική δημοσίευση, η οποία αναγνωρίζουν ότι δεν θίγει κανένα δικαίωμά τους ενώ περαιτέρω τα στοιχεία που υπέδειξαν αναγνωρίζουν ότι δεν αφορούν σε στοιχεία ανηλίκου και από την δημοσίευσή τους δεν θα προκληθεί σε αυτούς καμία απολύτως βλάβη και σε κάθε περίπτωση παραιτούνται κάθε δικαιώματος και αξίωσης σε βάρος της Διοργανώτριας. Οι συμμετέχοντες δια της συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό ρητά υπόσχονται, δηλώνουν και εγγυώνται ότι δεν πρόκειται να προκαλέσουν καμία βλάβη στην Διοργανώτρια του Διαγωνισμού και ειδικότερα έκαστος εκ των νικητών απαγορεύεται καθ΄οιονδήποτε τρόπο να προβαίνει σε ενέργειες, δηλώσεις, συμπεριφορές, πράξεις και παραλείψεις που θίγουν την δημόσια εικόνα του ίδιου και της Διοργανώτριας του Διαγωνισμού και οι οποίες δύνανται κατά την κρίση της Διοργανώτριας του Διαγωνισμού να προκαλέσουν αρνητικά σχόλια και αρνητικές εντυπώσεις σε βάρος της Διοργανώτριας του Διαγωνισμού.

18. Σε περίπτωση διαφωνίας, διένεξης ή αμφισβήτησης από συμμετέχοντα στο διαγωνισμό, σχετικά με την ερμηνεία ή ορθή εφαρμογή όρου τινός του διαγωνισμού, ο συμμετέχων θα απευθύνεται πριν οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια στην Εταιρεία η οποία θα καταβάλλει προσπάθεια συμβιβαστικής, φιλικής επίλυσης της διαφοράς. Σε περίπτωση αποτυχίας της προσπάθειας αυτής, ο συμμετέχων θα έχει το δικαίωμα προσφυγής στα ελληνικά δικαστήρια όπως ορίζεται παρακάτω. Κάθε διένεξη, διαφορά ή διαφωνία που δεν θα έχει επιλυθεί φιλικά κατά τη διαδικασία του προηγούμενου άρθρου και απορρέει από την παρούσα ή σχετίζεται με αυτή, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια της Αθήνας (αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας ακόμη και συντρέχουσας) σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

19. Ο Διαγωνισμός διέπεται από τους όρους του παρόντος που αποτελεί και τον Κανονισμό του ενώ βρίσκονται αναρτημένοι στο www.magbox.gr. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του, ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος από τα γραφεία της εταιρείας. Τόσο οι συμμετέχοντες όσο και ο νικητής μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικώς με την Eταιρεία στο 2106871101 για να ζητήσουν διευκρινίσεις ή να πληροφορηθούν λεπτομέρειες για το διαγωνισμό η/και για το δώρο τους όπως επίσης και για την ακύρωση της συμμετοχής τους.
Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους του Προγράμματος, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Αναλυτικών Όρων και θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στο Site της. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή.

20. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της Ιστοσελίδας, τους παρόντες Γενικούς Όρους διαγωνισμών, της Πολιτικής Απορρήτου της Διοργανώτριας και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας.