Mail Address [email protected] - telephone 210 68 71 150

Όροι Συμμετοχής σε Διαγωνισμό

1. Η εταιρεία με την επωνυμία “Edits & Mags Μονοπρόσωπη Ιδιωτική κεφαλαιουχική Εταιρεία” η οποία εδρεύει στη Νέα Ιωνία, επί της οδού Ιφιγενείας αρ. 47 (καλούμενη εφεξής η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ή η «Διοργανώτρια»), διοργανώνει διαγωνισμό (καλούμενο εφεξής ο «Διαγωνισμός»), με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»).

2. Η Διοργανώτρια έχει δημιουργήσει επίσημο λογαριασμό στο κοινωνικό δίκτυο Facebook και στο κοινωνικό δίκτυο Instagram όπου και θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός. H διάρκεια του διαγωνισμού εκτείνεται έως την 27η/12/2021.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους. Για την συμμετοχή ανηλίκων απαιτείται η συναίνεση του ασκούντος την γονική μέριμνα, η οποία μπορεί να ζητηθεί οποτεδήποτε κατά την διάρκεια του διαγωνισμού.

4. Από την κλήρωση εξαιρούνται οι υπάλληλοι της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ καθώς και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού και οι σύζυγοί τους όπως επίσης και οι υπάλληλοι του Δωροθέτη και οι συγγενείς τους α΄και β΄βαθμού και οι σύζυγοί αυτών.

5. Διευκρινίζεται ότι το Facebook/Instagram δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο και δεν σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία ούτε αποτελεί συνεργάτη ή συνδιοργανωτή του Διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να τηρούν τους Όρους Χρήσεως του εκάστοτε κοινωνικού δικτύου, ρητά απαλλασσόμενης της Εταιρείας από κάθε ευθύνη σε περίπτωση παράβασης των όρων χρήσεως αυτών ή σε περίπτωση αδικοπρακτικών ή παράνομων συμπεριφορών των συμμετεχόντων.

6. Για τη συμμετοχή, δεν απαιτείται αγορά προϊόντος. Για να συμμετέχει κάποιος θα πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες (Tag κατ΄ελάχιστον σε 3 χρήστες του κοινωνικού δικτύου).

7. Δεν γίνονται δεκτά σχόλια υβριστικά, προσβλητικά και γενικά αντίθετα στο νόμο και στα χρηστά συναλλακτικά ήθη.

8. Κάθε προφίλ χρήστη μπορεί να συμμετέχει μόνο μία (1) φορά στο διαγωνισμό και να λάβει τόσες συμμετοχές όσες ορίζουν οι αντίστοιχες επιτρεπόμενες ενέργειες.

9. Θα ανακηρυχθούν συνολικά πέντε (5) νικητές και ισάριθμοι επιλαχόντες κατόπιν κλήρωσης από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ η οποία θα πραγματοποιηθεί την 28η/12/2021 και στην οποία θα λάβουν μέρος όσοι ακολούθησαν τις οδηγίες συμμετοχής και οι οποίοι θα έχουν καταγραφεί σε λίστα αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού.
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί είτε στα γραφεία της Διοργανώτριας στο Ηράκλειο Αττικής, επί της οδού Ιφιγενείας αρ. 47 είτε στον τόπο εγκατάστασης του αρμόδιου Τεχνικού σε περίπτωση τηλεργασίας λόγω των ειδικότερων συνθηκών που επικρατούν στην χώρα και των μέτρων προστασίας κατά της εξάπλωσης του Covid-19. Λόγω των γενικευμένων μέτρων προστασίας που λαμβάνονται προς αποφυγή διάδοσης του ιού Covid-19 κατά την ημεροχρονολογία της κλήρωσης, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα αξιολογήσει εάν δύναται να διεξάγει την κλήρωση παρουσία κοινού στα γραφεία της ώστε να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε ισχύουσες κρατικές αποφάσεις και τις Οδηγίες του ΕΟΔΔΥ.
Οποιοσδήποτε συμμετέχων επιθυμεί την θέαση της κληρώσεως είτε αυτή πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας είτε μέσω διαδικτύου, μπορεί να ενημερώσει τηλεφωνικά ή μέσω email την Διοργανώτρια στα στοιχεία επικοινωνίας [email protected] ή τηλεφωνικά στο 210-6871101, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι υπάρχει διαθεσιμότητα του χώρου για την προσέλευση ή να του δοθούν οδηγίες ώστε να συνδεθεί μέσω τεχνικών εφαρμογών και να παρακολουθήσει ζωντανά την διεξαγωγή της κλήρωσης (skype, viber ή και με άλλη εφαρμογή).
Σε περίπτωση αυξημένων αιτήσεων, η Διοργανώτρια για τεχνικούς λόγους θα δέχεται την παρακολούθηση μόνο για τον αριθμό των προσώπων που είναι εφικτό να παρακολουθήσουν, τηρούμενης σειράς προτεραιότητας. Απαγορεύεται η βιντεοσκόπηση των κληρώσεων, η βιντεοσκόπηση της συνομιλίας και η δημόσια ή και ιδιωτική αναμετάδοσή τους.
Τα αποτελέσματα της κληρώσεως θα ανακοινωθούν με κάρτα ανάδειξης αποτελεσμάτων που θα δημοσιευθεί μέσω της ιστοσελίδας Magbox ή και μέσω της σελίδας που αυτή διατηρεί στα κοινωνικά δίκτυα Facebook/Instagram μη αποκλειόμενων και έτερων μεθόδων δημοσίευσης.

10. Έκαστος νικητής κερδίζει ένα βιβλίο Guinness 2021. Το δώρο αυτό είναι απολύτως προσωπικό, δε μεταβιβάζεται, δεν εξαργυρώνεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα. Η άρνηση παραλαβής του δώρου και η άκυρη ή η ακυρώσιμη συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγονται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του δώρου. Οι νικητές θα παραλάβουν το δώρο σύμφωνα με τα ανωτέρω και δεν έχουν δικαίωμα να ζητήσουν αντικατάσταση με άλλο δώρο ακόμη και ίσης ή χαμηλότερης αξίας.

11. Οι κατά την παραπάνω διαδικασία νικητές θα παραλάβουν τα δώρα τους είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) επιλογής της Διοργανώτριας με δαπάνες του νικητή ή με παραλαβή από τα γραφεία της Διοργανώτριας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή είναι η επίδειξη δελτίου ταυτότητας του νικητή κατά την ημεροχρονολογία παραλαβής. Σε περίπτωση που η εταιρεία αποστολής δεν καταφέρει να εντοπίσει τον νικητή μετά από 2 προσπάθειες, το δώρο θα επιστραφεί στα γραφεία της Διοργανώτρια και η Διοργανώτρια θα επικοινωνήσει με τον επιλαχόντα (αντιστοίχως κατά σειρά ανάδειξης) και θα του παραδώσει το δώρο (που αντιστοιχεί στην σειρά αναδείξεως του) με τους αυτούς όρους. Ο νικητής δεν έχει δικαίωμα μετά την άπρακτη προσπάθεια εντοπισμού του στην δηλωθείσα από αυτόν διεύθυνση, να ζητήσει την παράδοση του δώρου.

12. Η συμμετοχή κάθε προσώπου στον εν λόγω διαγωνισμό συνιστά και εκ μέρους του ανεπιφύλακτη συναίνεση στην χρήση ευαίσθητων ή μη, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την καταχώρηση τους αποκλειστικά για τους σκοπούς του διαγωνισμού, από την Διοργανώτρια. Υπεύθυνος επεξεργασίας του αρχείου είναι η Διοργανώτρια, ενώ παράλληλα τα παραπάνω δεδομένα συγκεντρώνονται σε μία βάση δεδομένων (database) που θα τηρεί η διοργανώτρια και η συνεργαζόμενη με αυτήν – για τους σκοπούς συλλογής των στοιχείων- συνεργαζόμενη εταιρεία και η οποία θα διαγραφεί μετά την ανακήρυξη των αποτελεσμάτων.
Σκοπός δημιουργίας του αρχείου είναι η ανάδειξη των νικητών του παραπάνω διαγωνισμού και τα στοιχεία όλων των συμμετεχόντων με την επιφύλαξη των στοιχείων των νικητών θα διαγράφονται αμέσως μετά το πέρας του διαγωνισμού. Τα στοιχεία μόνο των νικητών και των επιλαχόντων θα παραμείνουν στην βάση δεδομένων της Διοργανώτριας και της εταιρείας αποστολής του δώρου για διάστημα τριών (3) μηνών μετά το πέρας του διαγωνισμού προς το σκοπό υλοποίησης του διαγωνισμού και οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι συναινούν στην συγκεκριμένη επεξεργασία καθόσον είναι απαραίτητη για την διεξαγωγή του διαγωνισμού.
Τα στοιχεία μετά την πάροδο της ως άνω περιόδου θα διαγράφονται. Τα πρόσωπα των οποίων τα στοιχεία θα ενταχθούν στο αρχείο έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό και διόρθωσης των στοιχείων τους και αντίρρησης, καθώς και αίτησης διαγραφής τους αναφορικά με τα δεδομένα που τα αφορούν, οποτεδήποτε με απλή ηλεκτρονική επιστολή προς την ηλεκτρονική διεύθυνση www.magbox.gr ( [email protected]) ή με φάξ στο 210-6871001 ή με έγγραφη επιστολή στην διεύθυνση της Διοργανώτριας.
Η Διοργανώτρια θα λάβει όλα τα απαιτούμενα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την συμμόρφωσή της με τις κείμενες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις και σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και τον εφαρμοστικό Νόμο 4624/2019 για την προστασία των δεδομένων των συμμετεχόντων. Τα στοιχεία που θα καταχωρηθούν δεν μεταβιβάζονται σε τρίτα πρόσωπα πλην των ανωτέρω αναφερόμενων, δεν μεταβιβάζονται εκτός Ελλάδος και δεν αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας ή αποθήκευσης για άσχετους σκοπούς.
Όλοι όσοι συνεργάζονται με την Διοργανώτρια εταιρεία αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων αποκλειστικά για τους σκοπούς του διαγωνισμού έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Διοργανώτρια

  • να τηρούν εχεμύθεια, • να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την άδεια της Εταιρείας,
  • να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό GDPR και να διαγράφουν το σύνολο των στοιχείων μετά την ανάδειξη του νικητή και την πάροδο της ως άνω τρίμηνης προθεσμίας.

13. Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τον διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους του, να συντομεύσει ή να παρατείνει την διάρκειά του, να αλλάξει το προσφερόμενο δώρο κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση της. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της διοργανώτριας εταιρείας και των συνεργαζομένων με αυτήν εταιρειών.

14. Η συμμετοχή στην παρούσα ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη σε περίπτωση δήλωσης άσχετων με το συμμετέχοντα στοιχείων ή χρήσης διαδικτύου τρίτου προσώπου και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη σε περίπτωση χρήσης του διαδικτύου από ανήλικο, δίχως την ρητή συναίνεση του γονέα – κηδεμόνα του. Σε περίπτωση δε, που αναδειχθεί νικητής ο οποίος είναι κάτω των 18 ετών, η Διοργανώτρια δύναται να ζητήσει οποτεδήποτε την ρητή έγγραφη συναίνεση των γονέων του, για την συμμετοχή του στον διαγωνισμό, ενώ αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ανάληψη του δώρου είναι αμφότεροι οι γονείς του.
Η Διοργανώτρια και οι συνεργάτες της Διοργανώτριας δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο ή την υποβοήθηση στην συμμετοχή στον διαγωνισμό. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού για την αποδοχή των όρων συμμετοχής επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, δεν ευθύνονται για οπoιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

15. Η ευθύνη της Διοργανώτρια περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του προγραμματισμένου δώρου.

16. Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου Συμμετέχοντος κριθεί (ακόμη και βάσει ενδείξεων) από την Διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική τότε οι εταιρίες έχουν το δικαίωμα να τον αποκλείσουν τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το δώρο.
Η Διοργανώτρια εταιρεία καθορίζει τους όρους ανάδειξης (πάντα με τη μέθοδο random) των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού και για τους τελικούς νικητές τηρούσα την διαδικασία και τους όρους του παρόντος με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται, μη υπεχούσης οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων.

17. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στην Διοργανώτρια Εταιρεία για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του αλλά και αποσπασμάτων (ενδεικτικά φωτογραφιών ) εκ της χρήσης του δώρου μέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως για απεριόριστο χρονικό διάστημα κατά την διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας.
Οι συμμετέχοντες ρητώς αποδέχονται και συναινούν όπως τα στοιχεία τους, σε περίπτωση ανάδειξής τους ως νικητών, δημοσιευθούν μέσω του τηλεοπτικού σταθμού Διοργανώτρια και όσων σταθμών τελούν σε δικτύωση ή αναμεταδίδουν τον σταθμό Διοργανώτρια.
Η Διοργανώτρια εταιρεία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση του επάθλου για προωθητικούς σκοπούς και να ανακοινώσει δια του τύπου ή μέσω του διαδικτύου ή σε εκπομπές του σταθμού τα ονοματεπώνυμα των νικητών του διαγωνισμού ενώ η συμμετοχή καθενός στον παρόντα διαγωνισμό ενέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση.
Εκ των στοιχείων των νικητών θα δημοσιευθεί το μικρό του όνομα ή το επώνυμο ή μέρος αυτού ή μέρος του τηλεφωνικού τους αριθμού ή της περιοχής κατοικίας τους ή συνδυασμός των ανωτέρω κατά την ανέλεγκτη κρίση της Διοργανώτριας και οι συμμετέχοντες συναινούν στην σχετική δημοσίευση, η οποία αναγνωρίζουν ότι δεν θίγει κανένα δικαίωμά τους ενώ περαιτέρω τα στοιχεία που υπέδειξαν αναγνωρίζουν ότι δεν αφορούν σε στοιχεία ανηλίκου και από την δημοσίευσή τους δεν θα προκληθεί σε αυτούς καμία απολύτως βλάβη και σε κάθε περίπτωση παραιτούνται κάθε δικαιώματος και αξίωσης σε βάρος της Διοργανώτριας.
Οι συμμετέχοντες δια της συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό ρητά υπόσχονται, δηλώνουν και εγγυώνται ότι δεν πρόκειται να προκαλέσουν καμία βλάβη στην Διοργανώτρια του Διαγωνισμού και ειδικότερα έκαστος εκ των νικητών απαγορεύεται καθ΄οιονδήποτε τρόπο να προβαίνει σε ενέργειες, δηλώσεις, συμπεριφορές, πράξεις και παραλείψεις που θίγουν την δημόσια εικόνα του ίδιου και της Διοργανώτριας του Διαγωνισμού και οι οποίες δύνανται κατά την κρίση της Διοργανώτριας του Διαγωνισμού να προκαλέσουν αρνητικά σχόλια και αρνητικές εντυπώσεις σε βάρος της Διοργανώτριας του Διαγωνισμού.

18. Σε περίπτωση διαφωνίας, διένεξης ή αμφισβήτησης από συμμετέχοντα στο διαγωνισμό, σχετικά με την ερμηνεία ή ορθή εφαρμογή όρου τινός του διαγωνισμού, ο συμμετέχων θα απευθύνεται πριν οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια στην Εταιρεία η οποία θα καταβάλλει προσπάθεια συμβιβαστικής, φιλικής επίλυσης της διαφοράς.
Σε περίπτωση αποτυχίας της προσπάθειας αυτής, ο συμμετέχων θα έχει το δικαίωμα προσφυγής στα ελληνικά δικαστήρια όπως ορίζεται παρακάτω. Κάθε διένεξη, διαφορά ή διαφωνία που δεν θα έχει επιλυθεί φιλικά κατά τη διαδικασία του προηγούμενου άρθρου και απορρέει από την παρούσα ή σχετίζεται με αυτή, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια της Αθήνας (αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας ακόμη και συντρέχουσας) σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

19. Ο Διαγωνισμός διέπεται από τους όρους του παρόντος που αποτελεί και τον Κανονισμό του ενώ βρίσκονται αναρτημένοι στο.www.magbox.gr. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του, ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, όπως αυτό θα κατατεθεί στην δικηγόρο Αθηνών Γεωργία Χριστοδούλου (Σόλωνος 77, Αθήνα). Τόσο οι συμμετέχοντες όσο και ο νικητής μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικώς με την Eταιρεία στο 2106871101 για να ζητήσουν διευκρινίσεις ή να πληροφορηθούν λεπτομέρειες για το διαγωνισμό η/και για το δώρο τους όπως επίσης και για την ακύρωση της συμμετοχής τους.
Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους του Προγράμματος, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Αναλυτικών Όρων και θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στο Site της. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή.

20. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της Ιστοσελίδας, τους Όρους διαγωνισμών, της Πολιτικής Απορρήτου της Διοργανώτριας καθώς και τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Αναλυτικών Όρων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας.